Акредитация


  • „Инокон“ ООД е редовен член на Камарата на строителите в България, което е необходимо условие за извършваните от дружеството дейности и услуги. Вписването в Централния професионален регистър на строителя към „Камара на строителите в България“, определя „Инокон“ ООД като надежден изпълнител на строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС за следните групи :

    ▪ I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

    ▪ II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи, вкл.: Събаряне и разрушаване; Земни работи; Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Заваръчни и монтажни работи; Изграждане на електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични и други инсталации; Дейности в областта на технически системи за сигурност; Полагане на облицовки и настилки; Други довършителни строителни дейности;

    ▪ III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
anton